Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), informuję, że dnia 16 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 16:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu,
przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15. odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum do przeprowadzenia sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z działalności Komisji miedzy sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Chociwel na lata 2023-2025.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Chociwel na 2023 roku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalna Gminy Chociwel.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Chociwel za 2022 rok oraz wykazu potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2023.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu za 2022 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Gminie Chociwel na 2023 rok.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Komunikaty i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodzniczący Rady Miejskiej w Chociwlu

Robert Kawa