KONKURS NR 1/2023/R

Stowarzyszenie "WIR" – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. "ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ" OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM "RYBACTWO I MORZE" .

Termin składania wniosków:  10 - 27 marca 2023 r. do godz. 14:00.

Miejsce składania wniosków:

W biurze Stowarzyszenia "WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 14:00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji - 1.2.4 Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach poniższych celów:

Cel Ogólny 1 - WZROST AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ, INNOWACYJNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENNEJ OBSZARU Z ZACHOWANIEM I OCHRONĄ WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH.

Cel szczegółowy 1.2 - Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa historycznego obszaru.

Cel zgodnie z Rozporządzeniem1 - § 2 pkt 3 wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Limit środków w naborze: 427 234,21 zł (słownie złotych: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery 21/100)

Nazwa wskaźnika określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju: liczba obiektów wyposażonych w instalację odnawialnych źródeł energii – 2 (dwa).

Warunek dodatkowy: koszty kwalifikowalne operacji powinny być poniesione nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Forma wsparcia - wsparcie w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku, gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych.

Wnioskodawcy: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej.

Warunki udzielania wsparcia:

  1. Zgodność operacji z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze",
  2. Złożenie wniosku o dofinansowanie operacji wraz z załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  3. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia "WIR" – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Operacja zgodna, czyli:
    1. zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
    2. jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji.
  4. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
  5. Operacja jest zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz zapewnia uzyskanie minimalnej liczby punktów podczas oceny. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania - uzyskanie minimum 40 % punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią załącznik do ogłoszenia.
  6. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru operacji jest sporządzenie "KARTY OPISU OPERACJI", której wzór załączono do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosek o płatność, wzór umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia "WIR" – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl w zakładce pt. "KONKURSY", podzakładka "PORiM – ogłoszenie + pliki do pobrania" oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: http://poryby.wzp.pl/. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia "WIR" – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 91 578 43 78 w godzinach 7.30-15.30.

Rozporządzenie1- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".