Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), informuję, że: odbędzie się LIV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu  dnia 22 grudnia 2022 roku (czwartek) o godzinie 15:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum do przeprowadzenia sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z działalności Komisji miedzy sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2023.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2023-2035.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie rozpatrzenia petycji.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu na 2023 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Chociwel.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.”
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Komunikaty i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Kawa