Dodatek grzewczy

Nowe zasady rozpatrywania wniosków o dodatek węglowy oraz nowy dodatek do gospodarstw domowych tzw. „grzewczy”.

Od dnia 20 września 2022 r. wchodzi w życie ustawa o wsparciu odbiorców ciepła, która reguluje zmiany dotychczasowej ustawy z dnia 11 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz wprowadza dodatkowe formy wsparcia gospodarstw domowych, dla których główny źródłem ogrzewania są inne paliwa niż węgiel lub paliwa węglopochodne. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) - pobierz (pdf,212KB)

Przypominamy - dodatek węglowy komu przysługuje?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Dodatek węglowy po nowemu.

Nowa regulacja wprowadza istotne zmiany do ustawy o dodatku węglowym. Zmiany mają charakter „uszczelniający” - doprecyzowane zostały kryteria, jakie musi spełniać gospodarstwo domowe, by otrzymać dodatek oraz wprowadzono przepisy umożliwiające weryfikację prawdziwości danych wskazanych we wniosku o dodatek.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Natomiast w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
Ponadto, co istotne, ustawa wydłuża termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do dwóch miesięcy.

Weryfikacja wniosków o dodatek węglowy.

Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta bierze pod uwagę w szczególności:

 1. informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 2. informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
  1. świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa odpowiednio w art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  2. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
  3. dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym;
  4. dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 3. dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Wywiad środowiskowy.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. WAŻNE! Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Nowy dodatek dla gospodarstw domowych tzw. ”grzewczy” dla kogo?

Nowy dodatek grzewczy będą mogą otrzymać osoby ogrzewające swoje domy i mieszkania gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, olejem opałowym. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków według stanu na dzień 11 sierpnia 2022 r.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

 • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
 • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Ustawa przewiduje, że wnioski o wypłatę dodatku składa się na piśmie lub w formie elektronicznej w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania składającego wniosek. W razie złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa dodatek przyznawany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy Wnioski złożone po 30 listopada 2022 r. nie zostaną rozpatrzone.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

Realizacja wypłat wniosków o dodatek grzewczy prowadzona będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu. Wszelkie informacje udzielane są przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu bezpośrednio podczas wizyty w ośrodku, pod nr telefonu: 91/ 56 22 273 lub 91/ 56 22 346 lub poprzez kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek o dodatek do gospodarstw domowych - pobierz (pdf, 123KB)

Wzory oświadczeń - pobierz (pdf,232KB)

WAŻE! Z nowego dodatku grzewczego nie skorzystają osoby, którym przysługuje dodatek węglowy oraz osoby, które korzystają z ciepła systemowego objętego ochroną przed podwyżkami na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych. Dotyczy to m.in. mieszkań i domów do których ciepło jest dostarczane z kotłowni gazowych należących do spółdzielni lub wspólnot. Tam już mieszkańcy
są objęci niższymi stawkami za gaz.

Ogłoszeie do pobrania  - pobierz (pdf, 121KB)