Burmistrz Chociwla informuje, że zgodnie z uchwałą nr XLIV/286/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, leżących na terenie gminy Chociwel (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 05 kwietnia 2022 r., poz. 1533) od dnia 01.07.2022 r. nieruchomości niezamieszkałe zostaną włączone do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez Gminę Chociwel. Ustawodawca przewidział jednak możliwość wyłączenia się właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z systemu gminnego i kontynuowania już posiadanych indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, pod warunkiem, że w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowej uchwały tj. opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego do Burmistrza Chociwla wpłynie oświadczenie właściciela o wyłączeniu nieruchomości z gminnego systemu. Ważne ! Oświadczenie to należy złożyć do 6 czerwca 2022 r. i nie można go odwołać przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zawartej po dniu ogłoszenia tej uchwały tj. planowanej do 31 grudnia 2023.

Przedsiębiorców i osoby fizyczne prowadzących działalność gospodarczą tak samo jak mieszkańców obowiązuje 5- frakcyjna selektywna zbiórka odpadów oraz częstotliwość odbiorów tych odpadów zgodna z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz Regulaminem czystości i porządku na terenie Gminy Chociwel (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 5718), dlatego też do oświadczenia o wyłączeniu z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości obligatoryjnie załącza umowę na wszystkie frakcje odpadów i wynikającą z regulaminu częstotliwość ich odbiorów, pod rygorem nieważności oświadczenia. Uchwałą nr XLIV/191/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r., poz. 1538), ustalone zostały następujące stawki:

Stawki opłaty za pojemnik/worek o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych:

  • pojemnik 120 litrów i  worek 120 litrów - 26,80 zł
  • pojemnik 240 litrów - 52,80 zł
  • pojemnik 1100 litrów - 242 zl
  • pojemnik 3200 litrów  - 704,00 zł

W przypadku braku wywiązywania się z obowiązku segregacji, na terenie Gminy Chociwel obowiązuje czterokrotność stawki. Częstotliwość odbiorów w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi: papier, szkło, tworzywa sztuczne — raz na cztery tygodnie: bioodpady, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - raz na dwa tygodnie.  Zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników/worków oraz określonej stawki opłaty. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników/worków rozumie się iloczyn liczby pojemników/worków oraz liczby ich odbiorów wynikających z określonej częstotliwości. Nieruchomości niezamieszkałe, dla których nie zostaną złożone oświadczenia w wyznaczonym terminie, objęte zostaną systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzonym przez Gminę Chociwel a ich właściciele zobowiązani są do dnia 10 czerwca 2022 n złożyć deklarację o wysokości opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kontakt w sprawie: Agnieszka Karcewicz Inspektor UM Chociwel tel. 91 5622001 wew. 223 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki: