logo gmina

Zestawienie informacji i dokumentów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

 • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 38,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie.
 • Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 152,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 • Od 1 lipca 2022 r. zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

Termin płatności: z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

OD 1 lipca 2022 r. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

 • Stawka opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
  • za pojemnik / worek o pojemności 120 l – 26,80 zł
  • za pojemnik o pojemności 240 l – 52,80 zł
  • za pojemnik o pojemności 1100 l – 242,00 zł
  • za pojemnik o pojemności 3 200 l – 704,00 zł
 • Stawka opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości:
  • za pojemnik / worek o pojemności 120 l – 107,20 zł
  • za pojemnik o pojemności 240 l – 211,20 zł
  • za pojemnik o pojemności 1100 l – 968,00 zł
  • za pojemnik o pojemności 3 200 l – 2 816,00 zł

Termin płatności: z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.


NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE

 • Roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 206,00 zł za rok - od domku letniskowego na nieruchomości, albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 • Ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 824,00 zł za rok - od domku letniskowego na nieruchomości, albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Termin płatności: z góry, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał ten obowiązek, a w kolejnych latach w terminie do 15 lipca każdego roku kalendarzowego, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Tryb uiszczania opłat:

 • przelewem na nr rachunku bankowego BS Goleniów/O Chociwel 55 9375 1041 5500 0299 2000 0140
 • u inkasentów
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Chociwlu, ul. Armii Krajowej 52 Chociwel

Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648, z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 2151).

Uchwała Rady Miejskiej w Chociwlu Nr XLIV/291/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30 marca 2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej oplaty.

Realizując obowiązek wynikający z art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), uprzejmie informuję o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Realizując obowiązek wynikający z art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), uprzejmie informuję o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

ul. J. Smoleńskiej ps. "Jachna" 35

71-005 Szczecin

TEL. + 48 91 4310801

FAX + 48 91 4310855

www: www.remondis-szczecin.pl

e-mail: szczecin@remondis.pl

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Słajsinie

Słajsino 30

72-200 Nowogard

TEL + 48 91 5791920

FAX + 48 91 5791953

e-mail: czg.kancelaria@nowogard.pl

www: www.czg.nowogard.pl

bip: bip.gminy.pomorzezachodnie.pl

Prowadzący:

Gmina Chociwel

ul. Armii Krajowej 52

73-120 Chociwel

TEL. +48 505337801

TEL + 48 91 5622001

FAX + 48 91 5622076

www: www.chociwel.pl

e-mail: urzad@chociwel.pl

Adres PSZOK:

ul. Parkowa 1 w Chociwlu, siedziba spółki Wodociągi i Kanalizacje w Chociwlu,

czynny:

 • wtorek, czwartek, piatek, sobota w godzinach 7:00 - 15:00
 • środa w godzinach 10:00 - 18:00
 • telefon 505 337 801

PSZOK - pliki do pobrania

 • REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

ul. J. Smoleńskiej ps. "Jachna" 35

71-005 Szczecin

TEL + 48 91 4310801

FAX + 48 91 4310855

www: www.remondis-szczecin.pl

e-mail: szczecin@remondis.pl
Adres punktu zbierającego (zsee)

 • PSZOK ul. Parkowa1 w Chociwlu

Mobilna zbiórka odpadów raz w roku

Rodzaje odpadów przyjmowanych przez PSZOK

 1. papier i tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
 2. odpady metali i odpady opakowaniowe z metali,
 3. tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
 4. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 6. bioodpady,
 7. odpady niebezpieczne,
 8. przeterminowane leki i opakowania po lekach,
 9. przeterminowane chemikalia i opakowania po nich,
 10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 11. zużyte baterie i akumulatory,
 12. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 13. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 14. zużyte opony,
 15. odpady budowlane i rozbiórkowe

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

EKO-MAR Skup Surowców Wtórnych

ul. Fabryczna 29

72-100 Goleniów

tel. 533-498-001, 002, 005

Mar – Mar s.c.

ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard

tel. 500-030-052

Remet HT Skup Złomu Recykling

ul. Uczniowska 2A
70-893 Szczecin

tel.600-251-656

Remondis Szczecin

ul. J. Smoleńskiej ps. "Jachna"

tel. 91-43-10-842

P.H. "Surmet" Adrian Sobieraj

ul. Słowiańska 8e
75-846 Koszalin

tel. 504-603-203

 1. pdfinterpretacja w sprawie opłat naliczanych przedsiębiorcom - PDF234 KB
 2. pdfOdpowiedź ministra klimatu - PDF123 KB
 3. pdfUchwała w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chociwel - PDF309 KB
 4. pdfUchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - PDF1,4 MB
 5. pdfUchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - PDF298 KB
 6. pdfUchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - PDF1,11 MB
 7. pdfUchwała w sprawie sposobi i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych - PDF1,43 MB
 8. pdfUchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - PDF1,42 MB
 9. pdfUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych - PDF1,16 MB
 10. pdfUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chociwel - PDF178 KB
 11. pdfUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych - PDF631 KB
 12. pdfUchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chociwel - PDF437 KB
 13. pdfUstawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - PDF437 KB
 14. pdfUchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIII 141 2020 Rady Miejskiej w Chocilwu z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chociwel - PDF123 KB
 15. pdfUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... (Dz. U. z 2023 r. poz. 1882) - PDF124 KB
 16. pdfUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez włascicieli nieruchomości połozonych na terenie gminy Chociwel - PDF136 KB
 17. pdfUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1879) - PDF543 KB
 18. pdfUchwała zmieniąca uchwałę Nr XXIII 144 2020 Rady Miejskiej z dnia 13 listopada 2020 r. w Chocilwu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresy swiadczenia usług na terenie Gminy Chociwel ... (Dz. U. z 2023 r. poz. 1884) - PDF123 KB

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00