UWAGA! - Plik w formacie .pdf można otworzyć w programie Edge, dla starszych wersji systemu Windows należy pobrać darmowy program - np. Adobe Reader lub Foxit Reader.

Deklaracja (aktualny wzór na 2022 rok)

Pobierz deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości. (135 kb, pdf)

Pobierz deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości w wersji edytowalnej . (61 kb,docx)
 

Aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych (II kwartał 2022)

Pobierz aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych. (114 KB, pdf)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych (I kwartał 2022)

Pobierz harmonogram wywozu odpadów komunalnych na I kwartał 2022. (112 KB, pdf)

Dni oznaczone kolorem fioletowym określają termin wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych.

Stawki i numer rachunku bankowego do opłat za odbiór i zagodpodarowanie odpadów komunalnych

Opłatę za odbieranie odpadów wpłacamy na rachunek bankowy Gminy Chociwel numer 55 9375 1041 5500 0299 2000 0140  lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Chociwlu do 15 dnia każdego miesiąca.

 • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 38,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie.
 • stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 152,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 • zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Roczne ryczałtowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe.

 • roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 206,00 zł za rok - w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 • ryczałtowa stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 824,00 zł za rok - w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Realizując obowiązek wynikający z art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), uprzejmie informuję o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Realizując obowiązek wynikający z art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), uprzejmie informuję o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chociwel.

REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

TEL. + 48 91 4310801

FAX + 48 91 4310855

www: www.remondis-szczecin.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Słajsinie

Słajsino 30

72-200 Nowogard

TEL + 48 91 5791920

FAX + 48 91 5791953

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.czg.nowogard.pl

bip: bip.gminy.pomorzezachodnie.pl

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów – PSZOK

Prowadzący:

Gmina Chociwel

ul. Armii Krajowej 52

73-120 Chociwel

TEL. +48 505337801

TEL + 48 91 5622001

FAX + 48 91 5622076

www: www.chociwel.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres  PSZOK:

ul. Parkowa 1 w Chociwlu, siedziba spółki Wodociągi i Kanalizacje w Chociwlu,

czynny:

 • wtorek, czwartek, piatek, sobota w godzinach 7:00 - 15:00
 • środa w godzinach 10:00 - 18:00

         

Podmioty odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zsee)

 • REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

TEL + 48 91 4310801

FAX + 48 91 4310855

www: www.remondis-szczecin.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres punktu zbierającego (zsee)

 • PSZOK ul. Parkowa1 w Chociwlu

Mobilna zbiórka odpadów raz w roku

Rodzaje odpadów przyjmowanych przez PSZOK

 1. papier i tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
 2. odpady metali i odpady opakowaniowe z metali,
 3. tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
 4. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 6. bioodpady,
 7. odpady niebezpieczne,
 8. przeterminowane leki i opakowania po lekach,
 9. przeterminowane chemikalia i opakowania po nich,
 10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 11. zużyte baterie i akumulatory,
 12. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 13. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 14. zużyte opony,
 15. odpady budowlane i rozbiórkowe

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

EKO-MAR Skup Surowców Wtórnych

ul. Fabryczna 29

72-100 Goleniów

tel. 533-498-001, 002, 005

Mar – Mar s.c.

ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard

tel. 500-030-052

Remet HT Skup Złomu Recykling

ul. Uczniowska 2A
70-893 Szczecin

tel.600-251-656

Remondis Szczecin

ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna”

tel. 91-43-10-842

P.H. „Surmet” Adrian Sobieraj

ul. Słowiańska 8e
75-846 Koszalin

tel. 504-603-203