Szanowny Mieszkańcu gminy Chociwel jeśli posiadasz pomysł w ramach którego Twoja okolica zyska dodatkowe atuty jej zagospodarowania lub poprawi jakość i komfort życia mieszkańców wykorzystaj ten pomysł i złóż formularz zgłoszeniowy swojego projektu


Po raz piąty zostaje uruchomiona na terenie gminy Chociwel procedura przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.
Zgłoszenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego jako inicjatywa obywatelska, w swoim założeniu musi określać takie zadanie, które swoją istotą przyczynią się do rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców.
Zasady zgłaszania udziału w ramach Budżetu Obywatelskiego:
1. W dniach od 3 sierpnia 2021 r.  do 3 września 2021 r. rozpoczyna się możliwość składania formularzy zgłoszeniowych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.
2. Formularz zgłoszeniowy projektu składa mieszkaniec gminy na jeden określony projekt, który musi zostać poparty podpisami co najmniej 15 mieszkańców gminy
3. Formularz można pobrać osobiście w Urzędzie Miejskim przy ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel, pokój nr 4 lub na stronie www.chociwel.pl, zakładka baza wiedzy/budżet obywatelski.
4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy w terminie określonym w pkt 1 należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel, pokój nr 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty. Termin złożenia formularza uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zostało nadane w polskiej placówce operatora pocztowego.
5. Formularz zgłoszeniowy winien zostać złożony w zamkniętej kopercie z opisem:
„Formularz zgłoszeniowy projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego - 2021 rok”
6. Zasady zgłoszenia projektów w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego zostały określone uchwałą nr XI/64/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Gminy Chociwel konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel, natomiast wzór formularza zgłoszeniowego projektu został określony zarządzeniem nr 74/2021 Burmistrza Chociwla z dnia 3 sierpnia 2021 r.
7. Wszelkich informacji na temat procedury Budżetu Obywatelskiego udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chociwlu - Pani Agnieszka Piotrowska; tel. 91/5622001 wew. 113, pokój nr 13.
Ważne:
W ramach powyższego budżetu nie może być ujęte zadanie, które zostało wykonane na terenie danego osiedla lub grupy sołectw w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym ogłoszone zostają konsultacje, które nie jest ogólnodostępne i którego realizacja ze względu na swój zakres nie może być wykonana w danym roku budżetowym.


                             ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO ZGŁASZANIA SWOICH POMYSŁÓW

Pobierz Zarządzenie nr 74/2021 Burmistrza Chociwla. (71,9KB,PDF)

Pobierz formularz zgłoszeniowy. (159KB,PDF)

Pobierz Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Budżetu Obywatelskiego (PDF, 124KB)