Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.) informuję, że: XXXII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu
odbędzie się dnia 28 kwietnia 2021 roku (środa) o godzinie 16:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 w trybie hybrydowym z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/165/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu przeprowadzenia kontroli nieobjętej planem pracy komisji rewizyjnej na 2021 rok.
  4. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii, zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej. Transmisja obrad XXXII sesji dostępna będzie na stronie internetowej gminy Chociwel pod adresem: www.chociwel.pl .