Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374, 1842) informuję, że:

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się dnia 23 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 14:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 w trybie hybrydowym z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 4. Informacja z działalności Burmistrza Chociwla w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności komisji Rady Miejskiej w okresie między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/147/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie „Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Długim, gm. Chociwel.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Bolesnej w Chociwlu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel dla terenu położonego w okolicy jeziora Woświn w miejscowości Oświno”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Sołeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Chociwel.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu przeprowadzenia kontroli nieobjętej planem pracy komisji rewizyjnej na 2021r.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Komunikaty i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii, zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej. Transmisja obrad XXVIII sesji dostępna będzie na stronie internetowej gminy Chociwel pod adresem: www.chociwel.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Kawa

Projekty uchwał do pobrania (pdf, 1,37MB)