Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374, 1842) informuję, że:

XXV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się dnia 22 grudnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 14:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 w trybie hybrydowym
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXIII oraz XXIV sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 4. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności Komisji między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chociwel na rok 2020.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chociwel.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu na 2021 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na uchwałę nr XIX/120/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 21 sierpnia 2020 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie odpowiedzi na skargę na uchwałę nr XIX/120/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 21 sierpnia 2020 roku.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Bród.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Komunikaty i sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii, zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej. XXV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się tylko z udziałem radnych oraz przedstawicieli Gminy Chociwel. Transmisja obrad XXV sesji dostępna będzie na stronie internetowej gminy Chociwel pod adresem: www.chociwel.pl .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Robert Kawa