Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583), informuję, że: XLVI sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się dnia 24 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 15:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, w trybie stacjonarnym, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum do przeprowadzenia sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XLIV oraz XLV sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z działalności Komisji między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Chociwel za 2021 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie rozpatrzenia petycji.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie rozpatrzenia petycji.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Chociwel.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chociwel.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniającej uchwałę Nr XLIV/289/2022 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniającej uchwałę Nr XXIII/142/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chociwel.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Komunikaty i sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Kawa