Dnia 19 września 2018 roku o godzinie 14:00 w holu Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji. Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Chociwel  do udziału w obradach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów Rady Miejskiej: Nr XXXVII/18 z dnia 22.06.2018r.; Nr XXXVIII/18 z dnia 27.06.2018 r.; Nr XXXIX/18 z dnia 31.07.2018 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza Chociwla z działalności między sesjami
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej w okresie między sesjami
6. Interpelacje, zapytania, wnioski.
7. Odpowiedzi na sprawy zgłoszone w pkt. 6.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej w Chociwlu:
1) w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chociwel za pierwsze półrocze 2018 r.
2) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chociwel prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Chociwel
3) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych na terenie miasta Chociwel, stanowiących własność Gminy Chociwel
4) w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu zlokalizowanej w Kani
5) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chociwel
6) zmieniająca uchwałę Nr XXX/193/17 Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2018-2024,
7) w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2018 r.
9. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Zych