Dnia 13 marca 2019 roku o godzinie 11:00 w Świetlicy Miejskiej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu przy ulicy H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie informacji o stanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy Chociwel oraz plan remontów i utrzymania na 2019 r.
a) dyskusja.
4. Rozpatrzenie wniosku o sprzedaż lub dzierżawę działki nr 305 obręb 2 miasta Chociwel, stanowiącej własność Gminy Chociwel
a) dyskusja,
b) wydanie opinii.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:
1) zmieniająca uchwałę Nr XXIX/177/17 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
a) dyskusja,
b) wydanie opinii,
2) zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/176/17 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chociwel
a) dyskusja,
b) wydanie opinii,
3) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Chociwel
a) wniosek o uznanie drzewa za pomnik przyrody
b) wyjazd w teren,
c) wydanie opinii
6. Komunikaty i sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Agnieszka Knafel