Określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego w Chociwlu

Zarządzenie nr 10/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego w Chociwlu, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Chociwlu i klas I Szkoły Podstawowej w Chociwlu, na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chociwel.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam, co następuje:

  • §1. Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego w Chociwlu i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Chociwlu - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • §2. Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I Szkoły Podstawowej w Chociwlu - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  • §3. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkola Miejskiego w Chociwlu i klas I Szkoły Podstawowej w Chociwlu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chociwel obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, określone w Uchwale Nr XXII/147/17 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz do klas pierwszych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chociwel, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów i liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria (Dz. U. z 2017r., poz. 1678).
  • §4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu.
  • §5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej: www.chociwel.pl wraz z treścią uchwały wymienionej w §3.
  • §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz - Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia (99,2 KB, PDF).

Pobierz - Załącznnik Nr 2 do Zarządzenia (97,7 KB, PDF).

Pobierz - Uchwała Nr XXII/147/17 Rady Miejskiej w Chociwlu (119KB, PDF).