Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”. Projekt dokumentu jest dostępny:

  • W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.bip.wzp.pl (dział: obszar działania >>> konsultacje),
  • Na stronie internetowej http://konsultacje.atmoterm.pl/konsultacje_zachodniopomorskie/,
  • W wersji drukowanej w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin, II piętro, pok. 210 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30), wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznie pod numerem telefonu: 091/44 10 292 lub 091/44 10 263.

Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu można składać w terminie 01.07.2021-22.07.2021r:

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i propozycji zmian do dokumentu. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego