Ogłoszenie Burmistrza Chociwla

W związku z otrzymaniem przez Gminę dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwel – wymiana urządzeń grzewczych”, Gmina ma w swojej dyspozycji kwotę 7 800,00 zł do wydatkowania na cel pozyskania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.