Powiat Stargardzki w Stargardzie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) realizuje zadanie o ww. zakresie jako zlecone z zakresu administracji rządowej.  Od roku 2019 udzielane może być również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie , realizowane jest również zadanie z zakresu edukacji prawnej. W punktach na obszarze powiatu w 2019 r. udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna.
Na terenie powiatu stargardzkiego powstało 5 Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 2 Punkty obsługiwane przez radców prawnych i adwokatów wskazanych prze Okręgową Izbę Radców Prawnych i Szczecińską Izbę Adwokacką oraz 3 Punkty powierzone organizacjom pozarządowym.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porady udzielać mogą także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego,  z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie). Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez osoby posiadające wyższe wykształcenie, które z wynikiem pozytywnym ukończyły wymagane prawem szkolenia.

Na obszarze powiatu w 2019 roku funkcjonuje 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w trakcie roku 2019, może nastąpić rozszerzenie, pomocy udzielanej w punktach- o świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego- w trybie art.14 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.

Od roku 2019 nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem- art. 8 ust. 8 ustawy, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce, gdy porada udzielana jest:

  1. osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,
  2. osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się- ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

POMOC PRAWNA POLEGA NA:
Zgodnie z art. 3 ustawy;

  1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym lub sądowymi pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo administracyjnym
    1. nieodpłatnej mediacji,
  4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika
    z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE SPRAW:

Spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej  działalności

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub  spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację (obowiązkowo od 2020 roku).  W 2019 r. nie organizowano ta terenie powiatu stargardzkiego świadczenia nieodpłatnych mediacji.

OSOBY UPRAWNIONE

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej, po wcześniejszym umówieniu wizyty w punkcie,  za pośrednictwem nr telefonu: Tel. 91 48-04-923 w godzinach 8.00-15.00. Rejestracji w punkcie można również dokonać samodzielnie za pośrednictwem dostępu: https://powiatstargardzki.npp-24.pl/rejestracja/home  . Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

INFORMACJE DODATKOWE
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
Tel. 91 480 49 23, e-mail: ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karta informacyjna na 2019 rok - pobierz

Lista jednostek bezpłatnego poradnictwa na terenie powiatu - pobierz