W związku z powziętymi informacjami od mieszkańców Gminy Chociwel o zbieraniu podpisów pod sprzeciwem wycinki drzew – lip rosnących w pasie drogowym ul. Wolności w Chociwlu, uprzejmie informuję co następuje.

Z informacji jakie pozyskał tutejszy Urząd wynika, że podczas uzyskiwania podpisów sprzeciwiających się wycince lip nie są Państwo informowani o obiektywnych przyczynach i powodach ich wycinki, co może powodować błędny odbiór podjętej decyzji. Zatem chciałbym przybliżyć argumenty jakimi kierowałem się podejmując decyzję o zatwierdzeniu koncepcji projektu przebudowy i rozbudowy ul. Wolności i ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 uwzględniającej wycinkę istniejącego drzewostanu.

Planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym będą roboty budowlane polegające na przebudowie wraz z rozbudową dróg gminnych ul. Wolności i ul. Jana Pawła II, długości ok. 750 metrów bieżących od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (DK20) do projektowanego skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (od strony cmentarza) wraz z odcinkiem od ul. Wolności przez ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z DK20. Rozbudowa przedmiotowych dróg będzie miała za zadanie odtworzenie zniszczonych konstrukcji drogowych, wykonanie nowej nawierzchni drogowej wraz z zatokami parkingowymi, przebudowę zjazdów do posesji, odseparowanie ruchu pieszych od ruchu samochodowego, budowę odwodnienia ulicy, budowę oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w pasie drogowym. Ważnym aspektem przebudowy i rozbudowy przedmiotowych dróg jest wycinka istniejącego drzewostanu lip. Podstawowymi czynnikami determinującymi dokonanie całkowitej wycinki drzew zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Wolności są:

  • ingerencja w system korzeniowy drzew zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących krawężników, zakres przebudowy obejmuje całkowitą rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych (Trylinka) gr. ok. 20cm i wykonanie nowej konstrukcji przeznaczonej dla ruchu KR2 o nacisku do 115kN/oś gr. 50 - 60cm w zależności od warunków gruntowych,
  • odległość istniejących drzew w stosunku do istniejącego i projektowanego krawężnika niezapewniająca minimalnej odległość pozwalającej na uniknięcie kolizji w przypadku utraty panowania nad pojazdem,
  • konieczność wykonania kolektora deszczowego zagłębionego ok. 2.0 m poniżej poziomu terenu wraz z wpustami deszczowymi i odprowadzeniem wody poprzez system separatorów do projektowanych rowów drogowych zlokalizowanych na drogowych działkach gminnych nr 163, 419/3, 244,
  • poprawność wykonania zgodnych z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, normatywnych skosów i promieni skrętów dla zjazdów i skrzyżowań, w zakresie których stwierdzono występowanie kolidującego drzewostanu,
  • niezbędna szerokość pasa drogowego gwarantująca poprawność wykonania częściowo obustronnych chodników, dla których zgodnie z przywołanym powyżej Rozporządzeniem minimalna szerokość wynosi 2.0m, umożliwiająca odseparowanie ruchu pieszego od ruchu samochodowego i rowerowego,
  • wiek oraz słaby stan zdrowotny istniejącego drzewostanu określony na podstawie wizji w terenie, drzewa posiadają szereg uszkodzeń pnia głównego, korony pospinane są linami zabezpieczającymi przed wyłamaniami poszczególnych konarów, z uwagi na wiek należy domniemywać, że szereg drzew posiada wewnętrzne pustki próchniczne sygnalizujące o obumieraniu całej rośliny.

Należy nadmienić jednak, że projekt przewiduje wykonanie nasadzenia w ilości ok. 65 sztuk sadzonek o wysokości 550-650 cm gatunku lipa szerokolistna usytuowanych za projektowanym chodnikiem po prawej stronie pasa drogowego.

W przypadku Państwa pytań w temacie planowanych zamierzeń przebudowy ul. Wolności oraz ul. Jana Pawła II odpowiedzi można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chociwlu pod numerem telefonu 91 561 00 01 wew. 115. Zachęcam serdecznie do tej formy informacji.

Burmistrz Chociwla

Stanisław Szymczak