Dnia 16 kwietnia 2018 roku o godzin ie 15:30  w holu Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwluprzy ulicy  Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Chociwel do udziału w obradach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:
1) Zmieniająca uchwałę nr XXX/193/17 Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2018-2024
a) dyskusja,
b) głosowanie,
2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2018 r. ,
a) dyskusja,
b) głosowanie,
3. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Krzysztof Zych