Dnia 12 lutego 2018 roku o godzinie 14:00  w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu  ul. H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie informacji z działalności USC w Chociwlu oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych za 2017 rok.
a) dyskusja.
4. Sprawozdanie z działalności Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu za 2017 rok
a) dyskusja.
5. Podsumowanie kalendarza imprez sportowo-kulturalnych za 2017 rok na terenie miasta i gminy Chociwel
a) dyskusja.
6. Wolne wnioski.
7. Sprawozdanie z działalności komisji Spraw Społecznych za 2017 rok.
a) dyskusja.
8. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

/-/ Wojciech Kalinowski