Dnia 16 listopada 2017 roku o godz. 14:00 w holu Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu ul. Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Chociwel do udziału w obradach. Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Rady Miejskiej w Chociwlu nr: XXVII i XXVIII.
 4. Informacja na temat współpracy Nadleśnictwa Dobrzany z samorządem Gminy Chociwel
  • dyskusja.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Chociwla w okresie między sesjami
  • dyskusja.
 6. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej w okresie między sesjami
  • dyskusja.
 7. Interpelacje, zapytania, wnioski.
 8. Odpowiedzi na sprawy zgłoszone w pkt. 7.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej w Chociwlu:
  1. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chociwel,
   • opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  2. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   • opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  3. zmieniająca Uchwałę nr XI/63/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
   • opinia Komisji Rewizyjnej,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  4. zmieniająca Uchwałę nr XVI/104/16 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
   • opinia Komisji Rewizyjnej,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Chociwel nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kania
   • opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  6. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z grillowni w sołectwie Lisowo, Gmina Chociwel
   • opinia Komisji Spraw Społecznych,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Chociwel na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych do każdego okręgu
   • opinia Komisji Spraw Społecznych,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Chociwel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
   • opinia Komisji Spraw Społecznych,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  9. zmieniająca uchwałę Nr X/51/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
   • opinia Komisji Rewizyjnej,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  10. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel
   • opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  11. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie
   • opinia Komisji Rewizyjnej,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  12. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Długie
   • opinia Komisji Rewizyjnej,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  13. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018
   • opinia Komisji Rewizyjnej,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  14. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2017 r.
   • opinia Komisji Rewizyjnej,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  15. zmieniająca Uchwałę Nr IV/35/03 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chociwel
   • opinia Komisji Spraw Społecznych,
   • dyskusja,
   • głosowanie.
  16. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”
   • opinia Komisji Spraw Społecznych,
   • dyskusja,
   • głosowanie.
 10. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych
  • dyskusja.
 11. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Zych