Oferta Inwestycyjna

Tereny przemysłowe
inwestuj w chociwlu 01

Przemysł jest drugim po rolnictwie najważniejszym działem gospodarki w gminie. Rozwój funkcji przemysłowej przewiduje się na rezerwach terenów będących w istniejącym już zainwestowaniu przemysłowym oraz przez wykorzystanie terenów predysponowanych dla rozwoju tej funkcji. Tereny te posiadają dobre powiązania funkcjonalne, dobre możliwości zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Powierzchnia terenów przeznaczonych pod bazę przemysłową wskazana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy wynosi ok. 20 ha w obrębie geod. Chociwel (teren położony pomiędzy ul. Kamienną i Armii Krajowej i linią kolejową). Część tych gruntów już została zagospodarowana, powstały zakłady produkcyjne. Pozostałą powierzchnię (ok.10ha) stanowią grunty do zagospodarowania. Właścicielem tych gruntów jest Agencja Nieruchomości Rolnych i Skarb Państwa.

W czerwcu 2008 r. Rada Miejska uchwaliła zmianę do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel. Opracowanie dotyczy zmiany funkcji rolnej terenów na funkcję przemysłową. Obszar objęty zmianą w obrębie geod. Starzyce ( teren położony przy wyjeździe z Chociwla w kierunku Stargardu) wynosi ok. 105 ha, natomiast obszar objęty zmianą w obrębie geod. Chociwel (teren położony pomiędzy ul. Kamienną i Partyzantów) wynosi ok. 4,5 ha.

Tereny rekreacyjne

Obręb Chociwel

Bogactwo lasów i jezior, bardzo urozmaicona rzeźba terenu, brak zanieczyszczeń wielkoprzemysłowych stanowią o turystycznej atrakcyjności naszej gminy. Rozwój funkcji rekreacyjnej na terenie miasta Chociwel przewiduje się na terenach położonych nad brzegiem jeziora Starzyc Jest to teren o powierzchni ok. 34 ha stanowiący własność osób prywatnych jak też ANR. Zgodnie ze studium uwarunkowań program zagospodarowania tych terenów przedstawia się następująco:

  • zabudowa letniskowa
  • zabudowa mieszkalno - pensjonatowa
  • pole namiotowe
  • hotel
  • urządzenia towarzyszące

Wszystko powiązane z jeziorem i plażą. Dodatkowo zagospodarowanie strefy przyjeziornej (ciągi piesze, rowerowe, pomosty).

Obręb Oświno

Miejscowość Oświno leży w północnej części gminy Chociwel. Dzięki urozmaiceniu terenu (jezioro, las) miejscowość ta ma duże walory turystyczno wypoczynkowe. Ze względu na indywidualny (rolniczy) charakter zabudowy mieszkaniowej istnieje możliwość powstawania gospodarstw agroturystycznych. Teren proponowany do zagospodarowania usytuowany jest na zachodnim brzegu jeziora Woświn o łącznej powierzchni 110 ha. Są to głównie grunty stanowiące własność osób prywatnych i użytkowane w większości na cele rolnicze. Dla terenów położonych nad jeziorem opracowany jest plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego zmieniający funkcję gruntów rolnych na cele rekreacyjno budowlane. Przewidywana jest zabudowa letniskowa i pensjonatowa, agroturystyka, klub jeżdziecki, itp. Część gruntów jest już uzbrojona w sieć wodociągową i energetyczną, wydzielonych jest ponad 200 działek rekreacyjnych (w części zagospodarowanych).

Tereny mieszkaniowe

Tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wskazują dwa aktualne plany zagospodarowania przestrzennego:
zamieszkaj w chociwlu 01Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Młyńskiej obr. 1 miasta Chociwel – plan obejmuje obszar o pow. 9,30 ha ograniczony ul. Robotniczą , ul. A. Krajowej i ul. Kołat. Przewidziane są tu 44 działki o pow od 600-1000 m2.
zamieszkaj w chociwlu 02

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Nadjeziornej obr.1 miasta Chociwel - plan obejmuje obszar o pow. 7,00 ha ograniczony ul. Nadjeziorną i ul. Wolności i przewiduje 37 działek o pow od 600-800 m2 .