Dziś jest: Sobota 24 czerwca 2017, imieniny: Jana i Danuty
25.11.2016

Sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 30 listopada  2016 r. o godz. 14,00 w holu Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu ul. Henryka Dąbrowskiego 15. odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Chociwel  do udziału w obradach.

Porządek obrad:

 

      1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

      2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

      3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 26.10. 2016 r.

      4. Sprawozdanie Burmistrza Chociwla z działalności w okresie między

           sesjami.

      5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej w okresie między

            sesjami.

      6. Interpelacje radnych, zapytania, wnioski.

      7. Odpowiedzi na sprawy zgłoszone w pkt. 6.

          8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:

1) w sprawie przyjęcia „ Rocznego programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”

 

2) w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych  w ramach inicjatywy lokalnej,

 

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przekazania nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 1 miasta Chociwel oznaczonej numerem 311 do której Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi Księgę Wieczystą numer SZ1T/00115719/5,

 

4) w sprawie zamiany działki stanowiącej własność Gminy Chociwel na grunt stanowiący własność osób fizycznych,

 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chociwel położonej w obrębie Lublino gmina Chociwel,

 

6) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ulicy Wolności nr 3 w Chociwlu,

 

7)  zmieniająca uchwałę Nr X/50/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych,

 

8) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel,

 

9) zmieniająca uchwałę Nr X/51/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości,

 

10) w sprawie opłaty prolongacyjnej,

 

11) w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chociwel na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”,

 

12) w sprawie  zatwierdzenia taryf   dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017,

 

13) w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Chociwlu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym,

 

14)  w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2016 r.

 

9. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.

         

10. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji.

 

                                                                       

  Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                            /-/ Krzysztof Zych