Dziś jest: Piątek 28 lipca 2017, imieniny: Wiktora i Innocentego
24.11.2016

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 28 listopada 2016 r. o godz. 14,00 w sali konferencyjnej  hali widowiskowo-sportowej  w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu.

Porządek wspólnego posiedzenia  Komisji :

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku wspólnego posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:

1) w sprawie przyjęcia „ Rocznego programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”

a) opinia Komisji Spraw Społecznych,

b) dyskusja,

2) w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych  w ramach inicjatywy lokalnej

a) a) opinia Komisji Spraw Społecznych,

b) dyskusja,

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przekazania nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 1 miasta Chociwel oznaczonej numerem 311 do której Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi Księgę Wieczystą numer SZ1T/00115719/5

a) opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

b) dyskusja,

4) w sprawie zamiany działki stanowiącej własność Gminy Chociwel na grunt stanowiący własność osób fizycznych,

a) opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

b) dyskusja,

5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chociwel położonej w obrębie Lublino gmina Chociwel

a) opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

b) dyskusja,

6) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ulicy Wolności nr 3 w Chociwlu

a) opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

b) dyskusja,

7)  zmieniająca uchwałę Nr X/50/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych,

a) opinia Komisji Rewizyjnej,

b) dyskusja,

8) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel

a) opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

b) dyskusja,

9) zmieniająca uchwałę Nr X/51/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości

a) opinia Komisji Rewizyjnej,

b) dyskusja,

10) w sprawie opłaty prolongacyjnej

a) opinia Komisji Rewizyjnej,

b) dyskusja,

11) w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chociwel na lata 2016-2019 z Perspektywą na lata 2020-2023  ( projekt programu na płycie CD)

a) opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

b) dyskusja,

12)w sprawie  zatwierdzenia taryf   dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017

a) opinia Komisji Rewizyjnej,

b) dyskusja,

13) w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Chociwlu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

a) opinia Komisji Rewizyjnej,

b) dyskusja,

14)  w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2016 r.

a) opinia Komisji Rewizyjnej,

b) dyskusja,

 4. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.

5. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia.

 

                                                                               Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                 /-/   Sylwester Dziakowicz