Dnia 1 marca  2017 r. o godz. 14,00 w holu Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu ul. Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Chociwel do udziału w obradach.

  Porządek obrad:

    Otwarcie i stwierdzenie kworum.
    Wnioski o zmianę porządku obrad.
    Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 r.
    Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Chociwel za 2016 r.

          a) dyskusja.

    Sprawozdanie Burmistrza Chociwla z działalności w okresie między sesjami

           a) dyskusja.

    Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej w okresie między sesjami

           a) dyskusja.

    Interpelacje, zapytania, wnioski.
    Odpowiedzi na sprawy zgłoszone w pkt. 7.
    Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:

1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Chociwel na lata 2017-2021

a) opinia Komisji Spraw Społecznych,

b) dyskusja,

c) głosowanie,

2) zmieniająca uchwałę Nr XX/181/08 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie powołania samodzielnej instytucji kultury pn. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu

a) opinia Komisji Spraw Społecznych,

b) dyskusja,

c) głosowanie,

3) w sprawie współdziałania Gminy Chociwel z Powiatem Stargardzkim w zakresie remontu drogi powiatowej i udzielania pomocy finansowej

a) opinia Komisji Rewizyjnej

b) dyskusja,

c) głosowanie,

4) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

a) opinia komisji Spraw Społecznych

b) dyskusja,

c) głosowanie,

5) zmieniająca Uchwałę Nr X/55/15 Rady Miejskiej w Chociwlu  z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

a) opinia komisji Rewizyjnej,

b) dyskusja,

c) głosowanie,

6) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Chociwel na lata 2017-2019

a) opinia Komisji Spraw Społecznych,

b) dyskusja,

c) głosowania,

7) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chociwel w 2017 r.

a) opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

b) dyskusja,

c) głosowanie,

8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek stanowiących własność Gminy Chociwel położonych w obrębie nr 1 miasta Chociwel

a) opinia komisji RGRiOŚ

b) dyskusja,

c) głosowanie.

    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

           a) dyskusja.

    Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Chociwlu i jej komisji za 2016 rok

            a) dyskusja.

    Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji.

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                               /-/ Krzysztof Zych